דילוג לתוכן המרכזי בעמוד
לוגו חיל הטכנולוגיה והאחזקה לוגו עמותת חיל הטכנולוגיה והאחזקה
[temp]
ינואר
פבר.
מרץ
אפר.
מאי
יוני
יולי
אוג.
ספט.
אוקבר
נוב.
דצמ.
הזנת אירוע חדש חיפוש בטיימליין התאריכים המסומנים בכתום כוללים אירועים

תקנון העמותה

מאת:

תאריך עלייה לאתר: 12/05/2011

תאריך האירוע:

מספר צפיות: 2902


 חוק ה עמותות

]תש"ם  0891      2250[

--------------------------------------------------------------------------------

תקנון מצוי של עמותה

 

סימן א': חברות

 

1. קבלת חברים

(א) מייסדי העמותה הנם חברים בה מיום רישום העמותה בפנקס העמותות.

 (ב) אדם החפץ להיות חבר העמותה יגיש לועד בקשה בלשון זו: "אני (שם, מען ומספר זהות) מבקש להיות חבר בעמותה (שם העמותה). מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי. אם אתקבל כחבר בה, אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של

העמותה".

 (ג) ההחלטה בדבר קבלת המבקש כחבר העמותה או אי קבלתו נתונה בידי הועד; סירב הועד לקבל את המבקש, רשאי הוא לערור על הסירוב  לפני האסיפה הכללית הקרובה.

 2. זכויות וחובות של חבר

(א) חבר העמותה זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה; הוא זכאי לבחור ולהיבחר לועד או לועדת הבקורת.

 (ב) חבר העמותה זכאי להשתתף בפעולות העמותה וליהנות משירותיה.

 (ג) הועד, באישור האסיפה הכללית, רשאי לקבוע דמי חבר שתשלומם יהיה חובה על החברים.

(ד) פקיעת החברות בעמותה אינה פוטרת מסילוק התשלומים שהגיעו לעמותה מן החבר ערב פקיעת חברותו בעד התקופה שעד לפקיעת חברותו.

 3. פקיעת חברות

(א) החברות בעמותה פוקעת -

(1) במות החבר, ובחבר שהוא תאגיד - בגמר פירוקו;

(2) בפרישתו מן העמותה; הודעת פרישה בכתב תינתן לועד שלושים יום מראש;

(3) בהוצאתו מן העמותה.

 (ב) האסיפה הכללית רשאית, לפי הצעת הועד, להחליט על הוצאת חבר מן העמותה מאחד הטעמים הבאים:

(1) החבר לא שילם לעמותה את המגיע לה ממנו;

(2) החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית;

(3) החבר פועל בניגוד למטרות העמותה;

(4) החבר הורשע בשל עבירה שיש עמה קלון.

(ג) לא יציע הועד לאסיפה כללית להוציא חבר מן העמותה אלא לאחר שנתן לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפניו, ולא יציע מהטעמים האמורים בתקנת משנה (ב)(2( ,)1) או (3) אלא לאחר שהתרה בחבר ונתן לו זמן סביר לתיקון המעוות.

 4. מתן הודעות לחבר

הזמנה, דרישה, התראה והודעה אחרת של העמותה לחבר יינתנו לו בכתב שיימסר לו ביד או יישלח בדואר רגיל אל מענו הרשום בפנקס החברים; לפי בקשת החבר בכתב תשנה העמותה את מענו הרשום בפנקס החברים.

 סימן ב': האסיפה הכללית

 5. זמן ומקום

יומה, שעתה ומיקומה של אסיפה כללית ייקבעו בידי הועד.

 6. הזמנה

אסיפה כללית תכונס על ידי הודעה שתינתן לכל חבר לפחות עשרה ימים מראש ותציין יום, שעה, מקום וסדר יום לאסיפה.

 7. תפקידים של אסיפה כללית רגילה

אסיפה כללית רגילה תשמע דינים וחשבונות על פעולות הועד ועל פעולות ועדת הבקורת, תדון בהם ובדין וחשבון הכספי שהגיש לה הועד, תחליט על אישורם, ותבחר בועד ובועדת הבקורת.

 8. מנין

(א) אסיפה כללית לא תיפתח אם לא נכחו לפחות רבע ממספר חברי העמותה; היה מנין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים.


(ב) לא נתכנס המנין האמור תוך שעה מהזמן הנקוב בהזמנה, יראו את האסיפה כנדחית, ללא צורך בהזמנה נוספת, בשבוע ימים לאותה שעה ולאותו מקום, ובאסיפה נדחית זו יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט, יהיה מספרם אשר יהיה.


9. יושב ראש ומזכיר

 אסיפה כללית תבחר, מבין חברי העמותה, יושב ראש ומזכיר לאסיפה.

 10. החלטות

החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של המצביעים, זולת אם החוק או תקנון זה דרשו רוב אחר לקבלתן; היו הקולות שקולים, רשאי יושב ראש האסיפה להכריע.

 11. פרוטוקול

מזכיר האסיפה הכללית ינהל את פרוטוקול האסיפה.

 סימן ג': הועד

12. מספר החברים

מספר חברי הועד ייקבע בהחלטת האסיפה הכללית ולא יהיה פחות משנים.

 13. תקופת הכהונה

(א) הועד יכהן מהיבחרו באסיפה כללית ועד שאסיפה כללית אחרת תבחר ועד חדש; חבר הועד היוצא יכול להיבחר לועד החדש.

 (ב) חבר הועד רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב לועד; חבר הועד יחדל לכהן אם הוכרז פסול דין או פושט רגל.

 14. השלמת הועד

(א) נתפנה מקומו של חבר הועד, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר אחר של העמותה לכהן כחבר הועד עד לאסיפה הכללית הקרובה; עד למינוי כזה רשאים הנותרים או הנותר להמשיך לפעול כועד.

 (ב) חבר הועד שנבצר ממנו למלא תפקידיו, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר העמותה למלא מקומו עד שישוב למלא תפקידיו.

 15. ישיבות הועד

הועד רשאי להסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו, ההזמנה להן, המנין הדרוש בהן ודרך ניהולן.

 16. החלטות

החלטות הועד יתקבלו ברוב קולות המצביעים; היו הקולות שקולים, לא נתקבלה ההצעה; החלטת כל חברי הועד פה אחד יכול שתתקבל גם שלא בישיבת הועד.

 17. פרוטוקול

הועד ינהל פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיו.

 18. זכות הייצוג

הועד רשאי להסמיך שניים או יותר מבין חבריו לחתום בשם העמותה על מסמכים שיחייבו אותה, ולבצע בשמה פעולות שהן בתחום סמכותו. 

סימן ד': ועדת הבקורת

 19. תחולת הוראות

הוראות תקנות 12 עד 17 יחולו, בשינויים המחוייבים, גם על ועדת הבקורת.

 סימן ה': סניפים

 20. הקמת סניפים וארגונם

העמותה רשאית, בהחלטת האסיפה הכללית, להקים סניפים ולקבוע את ארגונם ואת סדרי ניהול עניניהם.

 סימן ו': נכסים לאחר פירוק

 21. העברת נכסים עודפים

 פורקה העמותה ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם נשארו נכסים,יועברו נכסים אלה לעמותה אחרת בעלת מטרות דומות.

 

 

תוספת שניה (תיקון: תשנ"ו)

 

(סעיף 35(א))

 

בתוספת זו -

"מחזור" - סכום התקבולים מכל מקור וסוג, שהתקבלו בשנה

האחרונה שחלפה;

"שנה" - תקופה של 12 חודשים מחודש ינואר ועד סוף חודש דצמבר;

"תקבולים" - לרבות תרומות, הקצבות, מסים עקיפים, סכומים

מיועדים, הן בכסף והן בשווה ערך כסף, למעט תמורה ממכירת רכוש

קבוע;

"קרוב" - אח, הורה, הורי הורים, צאצא, צאצא של בן הזוג או בן זוגו

של כל אחד מאלה:

א. עמותה שמחזורה עולה על 750,000 שקלים חדשים, חייבת לנהל

מערכת חשבונות על פי שיטת החשבונאות הכפולה באחת השיטות

הנהוגות, לרבות:

(1) ספר קופה;

(2) שוברי קבלה, תקבולים בשל מכירת נכסים או בשל מתן שירותים

יירשמו בפנקס שוברי קבלות נפרדות; תקבולים בשל תרומות יירשמו

בפנקס שוברי קבלות נפרד; על כל קבלה בפנקס של שובר קבלות

לתרומות תודפס בצורה בולטת לעין המילה "תרומה"; ניתן לעמותה

אישור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, יודפסו על הקבלה גם המלים

"למוסד אישור מס הכנסה לענין תרומות לפי סעיף 46 לפקודה";

(3) חשבון הכנסות אשר בו יירשמו בנפרד, הכנסות בשל:

(א) הקצבות והשתתפויות מאחרים, כולל גופים ממשלתיים או

עירוניים;

(ב) תרומות אשר מקורן בארץ ותרומות שיתקבלו מחו"ל;

(ג) הכנסות מריבית והפרשי הצמדה;

(ד) הכנסות מהשכרת נכסים;

(ה) תקבולים מדמי חבר;

(ו) הכנסות ממכירת שירותים ונכסים שאינם משמשים במישרין

למטרות העמותה;

(ז) תמורה בעד מכירת רכוש קבוע ונכסים הוניים;

(ח) הכנסות אחרות;

(4) ספר כרוך ובו יירשמו נכסים שנתקבלו כתרומות או כמתנות;

הרישום יכלול את שם הנותן או התורם, תיאור הנכס שנתקבל ומועד

קבלתו;

(5) חשבון הוצאות אשר בו יירשמו בנפרד, הוצאות בשל:

(א) תרומות והשתתפויות שניתנו לאדם אחר;

(ב) שכר עבודה והוצאות נלוות;

(ג) הוצאות הנהלה והוצאות כלליות;

(ד) הוצאות ריבית והפרשי הצמדה;

(ה) סכומים לרכישת שירותים ונכסים שאינם משמשים במישרין

למטרות העמותה;

(ו) רכישות הוניות;

(ז) עסקות והלוואות שבוצעו בין העמותה לבין חבר ועד או קרוב של

חבר ועד;

(ח) הוצאות אחרות.

 

ב. עמותה שמחזורה אינו עולה על 750,000 שקלים חדשים, חייבת

לנהל, לכל שנת מס, מערכת חשבונות שתכלול לפחות -

(1) ספר תקבולים ותשלומים, שבו יירשמו בטורים נפרדים:

(א) בצד התקבולים -

(1) הקצבות והשתתפויות מאחרים, כולל גופים ממשלתיים או

עירוניים;

(2) תרומות אשר מקורן בארץ ותרומות שהתקבלו מחו"ל;

(3) הכנסות מריבית והפרשי הצמדה;

(4) הכנסות מהשכרת נכסים;

 

(5) תקבולים מדמי חבר;

(6) הכנסות ממכירת שירותים ונכסים שאינם משמשים במישרין למטרות העמותה;

(7) תמורה בעד מכירת רכוש קבוע ונכסים הוניים;

(8) הכנסות אחרות;

(ב) ספר כרוך ובו יירשמו נכסים שנתקבלו כתרומות או כמתנות; הרישום יכלול את

שם הנותן או התורם, תיאור הנכס שנתקבל ומועד קבלתו;

(ג) בצד התשלומים -

(1) תרומות והשתתפויות שינתנו לאדם אחר;

(2) שכר עבודה והוצאות נלוות;

(3) הוצאות הנהלה והוצאות כלליות;

(4) הוצאות ריבית והפרשי הצמדה;

(5) תשלומים לרכישת שירותים ונכסים שאינם משמשים במישרין למטרות העמותה;

(6) רכישות הוניות;

(7) עסקות והלוואות שבוצעו בין העמותה לבין חבר ועד או קרוב של חבר ועד;

(8) הוצאות אחרות.

 (2) תיק תיעוד חוץ.

 ג. על אף האמור בתוספת זו, רשאית עמותה שלא לרשום בדו"ח הכספי שמו של תורם אם צויינו בשובר הקבלה, במקום המיועד לרישום שם התורם, המילים "תרומה בעילום

שם", והתקיים אחד מאלה:

(1) סכום התרומה אינו עולה על הסכום המרבי שקבע השר;

(2) הרשם נתן אישור מיוחד שלא לציין את שם התורם בדו"ח הכספי, לפי הליכים ונהלים שקבע השר.


194) קובעים לגבי סעיף 4(ג) וסעיף 6:

30. תחילה

תחילתו של חוק זה ביום שקבע שר המשפטים בצו או בתום שישה חודשים מיום פרסומו, לפי המוקדם. (החוק פורסם ביום 11.6.2000).

31. הוראות מעבר

הוראות חוק זה לא יחולו על עתירה נגד החלטה של רשות בענין המנוי בתוספת הראשונה, ערעור המנוי בתוספת השניה ותובענה המנויה בתוספת השלישית, שהוגשו קודם לתחילתו."

 

חיפוש מידע

חללים שמועד נפילתם היום

כניסת חברים