דילוג לתוכן המרכזי בעמוד
לוגו חיל הטכנולוגיה והאחזקה לוגו עמותת חיל הטכנולוגיה והאחזקה
[temp]
ינואר
פבר.
מרץ
אפר.
מאי
יוני
יולי
אוג.
ספט.
אוקבר
נוב.
דצמ.
הזנת אירוע חדש חיפוש בטיימליין התאריכים המסומנים בכתום כוללים אירועים

תקנון העמותה 2017

מאת: ניסים קלו

תאריך עלייה לאתר: 22/05/2017

תאריך האירוע:

מספר צפיות: 2011


       תקנון עמותת חיל הטכנולוגיה והאחזקה (חיל החימוש)                           

 שם העמותה : עמותת חיל הטכנולוגיה והאחזקה ( חיל החימוש).

 מטרות העמותה הן:

 1. ליזום ולהקים, להרחיב ולטפח את מרכז ההנצחה של חיל הטנ"א בנתניה כדי שישמש מרכז להנצחה, חינוך והתייחדות המשפחות והחברים עם חללי החיל וכן מרכז להטמעת  מורשת  החיל ורוחו.
 2. לעסוק בפעולות  להנצחת תולדותיו של חיל הטנ"א והנחלת מורשתו לאלה המשרתים בו עתה וכן אלה אשר ישרתו בו בעתיד.
 3. טפול וסיוע למשפחות השכולות של חיל טנ"א.
 4. סיוע  לחיל הטנ"א באירועים חייליים.
 5. טיפוח הקשר עם אנשי חיל הטנ"א בעבר ובהווה.
 6. לסייע ליחידות הטנ"א ולחיילי החיל במקרים מיוחדים.
 7. מתן מלגות לימודים אקדמאיים לחיילים בודדים ונזקקים של החיל.
 8. הענקת כרטיסי טיסה לחיילים בודדים לביקור הוריהם בחו"ל.
 9. בהתאמה למטרות הנ"ל ועד העמותה יקבע, מדי שנה, יעדים אשר  יובילו להשגת מטרותיה.

 העמותה היא ישות משפטית עם כל הזכויות אשר לישות כזאת ובכלל זה הסמכות להתקשר בחוזים והסכמים, לרכוש ולהעביר, להחכיר, לשכור, לחכור, לשעבד ולמשכן מיטלטלין, מקרקעין וכל מיני זכויות וזיכיונות, לעשות  כל פעולה שתהיה נחוצה לשם השגת מטרות העמותה. העמותה תפעל כמלכ"ר (מוסד ללא כוונות רווח).
 לעמותה יהיו בין היתר הסמכויות הבאות:

 1. גביית מסים ודמי חבר.
 2. לפעול ולגייס כספים בארץ ובחו"ל, לקבל ולנהל קרנות, ליזום מבצעי פרסום, קבלת הקצבות תמיכות ומתנות מכל אדם ותאגיד, לשם קידום מטרות העמותה.
 3. ללוות כספים בכל התנאים שהעמותה תמצא לנכון, להבטיח סילוקם ע"י שעבוד נכסי העמותה.
 4. להשקיע את כספי העמותה בניירות ערך או בהשקעות או בהשקעות אחרות כפי שתמצא לנכון.
 5. להתאחד או להתקשר עם כל גוף אחר לשם השגת כל אחת ממטרות העמותה.
 6. לקבל עובדים בשכר לבצוע פעולות העמותה.
 7. לעשות כל פעולה שיש בה כדי לעזור, במישרין או בעקיפין, להשגת מטרות העמותה.

 חברות בעמותה: רשאים להיות חברי העמותה:

 1. כל יוצאי חיל הטנ"א ששירתו בסדיר ו/או בקבע ו/או במילואים.
 2. כל   א.ע.צ. שעבד/עובד במסגרת חיל הטנ"א.
 3. כל תורם לעמותה, ע"פ בקשתו.
 4. כל אדם אשר ועדת קבלה תמליץ לצרפו, ע"פ בקשתו, ובאשור ועד  העמותה.
 5. עסק או שותפות, חברה או עמותה שתהיה לחברה פעילה רשאית להיות מיוצגת באמצעות נציג שימונה על ידה מפעם לפעם בכתב, ונציג זה יהיה זכאי לחברות פעילה כולל הזכות להצביע ולכהן במשרה בעמותה כל עוד ישמש בתור נציג כאמור.
 6. חבר פעיל, לצורך השתתפות באסיפה הכללית והצבעות על החלטותיה, תהא  רק לחבר עמותה ששילם מס חבר לאותה שנה או שתרם מכספו בשווי דמי החבר לשנה.
 7. מייסדי העמותה אשר שמותיהם מפורטים מטה  הנם חברים בה עם חתימתם על תקנון זה.
 8. אדם אחר הרוצה להיות חבר בעמותה יגיש לוועד העמותה בקשה בנושא זה:

          

 "אני החתום מטה………………………………….ת.ז………………….מקצועי……………….

            מעני……………………..………..מבקש להיות חבר בעמותה ששמה:   

            עמותת חיל  הטכנולוגיה והאחזקה ( חיל החימוש ).


            מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי ואם אתקבל כחבר לה הריני מתחייב למלא אחר
            הוראות התקנון ואחר החלטות האסיפה הכללית של העמותה".

 1. החלטה בדבר קבלתו או אי קבלתו של אדם כחבר בעמותה נתונה בידי ועד העמותה.
 2. ההרשמה של חברים  חדשים לעמותה ו/או תרומה לעמותה תעשה באמצעות אתר

             העמותה באינטרנט, או בפנייה למזכירות העמותה במרכז ההנצחה:-

             טלפון – מרכז ההנצחה בנתניה- 09-8655930

             פקס מרכז ההנצחה והעמותה – 09-8655501

             דוא"ל – AMUTAH.H@BEZEQINT.NET  

    חברות בעמותה פוקעת

 1. במות חבר, ובחבר שהוא תאגיד - בגמר פירוקו, או בחיסולו בדרך אחרת.
 2. פרישתו מן העמותה, הודעת פרישה בכתב תינתן לוועד שלושים יום מראש.
 3. בהוצאתו מן העמותה.

הוצאת חבר מהעמותה

 1. האסיפה הכללית רשאית, לפי הצעת הועד, להחליט על הוצאת  חבר מהעמותה

מאחד הטעמים הבאים:
      1)   חבר לא שילם לעמותה את המגיע לה ממנו.
      2)   החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית.
      3)   החבר פועל בניגוד למטרות העמותה.
      4)   חבר הורשע בעבירה שיש עמה קלון.

ב.   לא יציע ועד העמותה על הוצאת חבר אלא לאחר שניתנה לחבר הזדמנות להשמיע  טענותיו בפני הועד, וכן תחליט האסיפה הכללית על ההוצאה אלא לאחר שניתנה לחבר הזדמנות להשמיע טענותיו בפניה, ולא יציע מהטעמים האמורים לעיל אלא לאחר  שהתרה בחבר ונתן לו זמן סביר לתיקון המעוות.

אסיפה כללית

 1. אסיפה כללית רגילה של העמותה תתקיים אחת לשנה ולא יאוחר מחמישה עשר חודש  לאחר יום  האסיפה הכללית הרגילה הקודמת.
 2. הועד רשאי לכנס בכל עת אסיפה כללית שלא מן המניין ועליו לעשות כך לפי דרישה בכתב  של ועדת הביקורת או של עשירית מכלל חברי העמותה או דרישה בחתימתם של  מחצית מחברי ועד העמותה.
 3. הודעה על אסיפה כללית, וכן דרישה לכנוסה, תפרט את סדר יומה. עניין שלא נכלל בסדר היום לא ידון באסיפה אלא אם נוכחו לפחות שלשה רבעים מהזכאים להשתתף  והסכימו שהעניין יעמוד בה לדיון.
 4. על אסיפה כללית רגילה לשמוע דין וחשבון מפעולות הועד, לדון בהם ובדין ודין וחשבון הכספי, והמאזן שהוגשו לפני האסיפה, להחליט על אישורם או על אי -אישורם, לבחור ועד ולעסוק בכל עניין אחר שיקבע הועד ויצוין בהזמנה לאסיפה.
 1. הודעה על הזמן, המקום וסדר העבודה של כל אסיפה כללית שהיא, תישלח בדואר / דוא"ל/
 2. מסרון לכל חברי העמותה לא יאוחר מ - 7 ימים לפני היום שנקבע לכינוס האסיפה.
 3. המניין החוקי הדרוש לשם קיום אסיפה כללית כלשהי יהיה 3/4 חברים, לא היה מניין חוקי בזמן שנקבע לכינוס האסיפה - תידחה האסיפה לשבעה ימים באותה שעה ובאותו מקום אלא אם נקבע מועד אחר בהודעה שנשלחה לחברים כאמור, ובמועד האמור תהיה האסיפה חוקית בכל מספר המשתתפים.
 4. כל אסיפה כללית רגילה תבחר לה מבין חברי העמותה יושב ראש, ומזכיר לאסיפה.
 5. ההחלטות באסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות המצביעים, זולת אם החוק או תקנון זה    דרשו רוב אחר לקבלתו, היו הקולות שקולים, רשאי יו"ר האסיפה להכריע.
 6. כל חבר זכאי לקול אחד בלבד.
 7. מזכיר האסיפה הכללית ינהל פרוטוקול האסיפה. הפרוטוקול יאושר ע"י יו"ר האסיפה.
 8. יושב ראש האסיפה הכללית רשאי בהסכמת האסיפה לדחות את המשך האסיפה, והוא חייב לדחותה למועד אחר אם נדרש לעשות זאת ע"י רוב החברים הנוכחים באסיפה.

ועד

 1. לעמותה יהיה ועד אשר ינהל את עניני העמותה, וביד ועד זה תהיה כל סמכות שאינה ייחודה בחוק העמותות או בתקנון זה לאסיפה הכללית או למוסד ממוסדות העמותה.
 2. הועד יבחר באסיפה כללית רגילה זולת אם נקבע בתקנון זה הוראה אחרת.
 3. על חברי הועד שיבחרו לפעול לטובת העמותה במסגרת מטרותיה ובהתאם לתקנות ולהחלטות האסיפה הכללית.
 4. הועד רשאי להסמיך חברי ועד וחברים מן השורה לשמש כחברי ועדות "הד-הוק". חברי  ועדת הכספים יהיו רק חברי ועד.
 5. העמותה תנהל פנקס חברי הועד ותרשם בו שמו של כל אחד מהם זהותו, תחילת כהונתו ותאריך פקיעתה.
 6. מספר חברי הועד יקבע לפי החלטת האסיפה הכללית, אך לא פחות משבעה
 7. הועד יכהן עד שיבחר באסיפה הכללית רגילה ועד חדש, אולם אסיפה כללית שלא מן המניין רשאית להחליף את הועד לפני תום תקופת כהונתו, והועד שנבחר במקומו יכהן עד תום תקופת כהונתו הרגילה של הועד שבמקומו נבחר. חבר ועד יוכל להיבחר פעם  נוספת.
 8. חבר ועד רשאי להתפטר מכהונתו ע"י הודעה בכתב לוועד.
 9. פחת מספר חברי הועד, לפני תום תקופת כהונתו, מחמישה  - יכנסו חברי הועד הנשארים תוך חמישה - עשר יום מהיום שבו נודע על כך, אסיפה כללית שלא מן המניין לשם השלמת הרכב הועד, חברי הועד שנבחרו כאמור יכהנו עד תום תקופת כהונתו של הועד שאליו נבחרו.
 10. החלטות הועד מתקבלות ברוב דעות, היו הדעות שקולות, לא תתקבל ההצעה.
 11. הועד ינהל את פעולותיה של העמותה ויהיה רשאי לעשות בשמה כל דבר אשר, לדעת  הועד, עשוי לקדם את יעילות העמותה וביצוע מטרותיה.
 12. הועד רשאי למנות ולהעסיק, לפי שקול דעתו, מנהל עסקים, פקידים ועובדים, להגדיר את סמכויותיהם וחובותיהם ולקבוע את משכורתם, וכן לפטרם או לשחררם מתפקידם - הכל כפי שימצא הועד לנכון.
 13. הועד רשאי, לפי שיקול דעתו, לקבל שרותם של אדריכלים, גרפיקאים, ציירים, פסלים, מהנדסים, יועצי בניה, קבלנים, בנאים, רואי חשבון, פרקליטים ומומחים אחרים כלשהם, כפי שיידרש, ולקבוע את שכרם כפי שימצא לנכון.
 14. הועד רשאי להסמיך שניים או יותר מחבריו לבצע בשמו פעולות שהן בתחום סמכותו  של הועד ולחתום בשם העמותה על כל מסמך הקשור  בפעולות אלה. עד שלא הוחלט אחרת על ידי העמותה, הרי כל שנים מחברי ועד העמותה רשאים לפעול ולחתום בשם העמותה. כל חתימה בשם העמותה תהיה בצרוף חותמת העמותה.
 15. הועד רשאי להתכנס לשם ניהול העמותה וענייניה ורשאי הוא לדחות ישיבותיו ולהסדירן באופן אחר וכן להסדיר את הנוהל בהן כפי שימצא לנכון.
 16. הועד רשאי לבחור אחד מחבריו להיות יו"ר הועד ולקבוע פרק זמן שבו יכהן באותו  תפקיד, יושב ראש הועד ישב בראש כל ישיבת ועד בה יהיה נוכח, אולם אם יעדר מישיבת  ועד כלשהי כי אז באותו מקרה יבחרו חברי הועד הנוכחים אחד מהם לשבת ראש באותה ישיבה.
 17. המניין החוקי הדרוש לשם ניהול ענייני הועד יהיה שלשה   מחברי הועד. כל חבר ועד יהא רשאי  להועיד ישיבת ועד.
 18. הועד ינהל ספר פרוטוקולים בו יירשמו פרוטוקולים מישיבותיו וכל ההחלטות שנתקבלו בהן. כל חבר ועד רשאי, בכל עת סבירה, לעיין בספר הפרוטוקולים.

ועדת ביקורת

 1. העמותה תמנה ועדת בקורת  אשר תבדוק את פעילותה ואת ענייניה הכספיים והמשקיים  את פנקסי החשבונות שלה ותביא לפני האסיפה הכללית המלצותיה.
 2. ועדת הביקורת תבחר באסיפה כללית רגילה.
 3. לא יכהן אדם בעת ובעונה אחת כחבר הועד וכחבר ועדת הביקורת.

    ניהול כספי העמותה

 1.  כספי העמותה ישמרו ויוחזקו בבנקים שיקבעו על ידי הועד, בארץ ו/או בחו"ל.
 2.  חברי ועדת הכספים, הגזבר ויושב ראש הועד יהיו אחראים לבצוע ולניהול משק הכספים.
 3. ועדת הכספים, הגזבר ויושב ראש הועד יכינו הצעת תקציב, לפני כל שנה
 4. תקציבית, שתאושר על ידי הועד.
 5. שינויים בסעיפי התקציב ע"י העברת כספים מסעיף לסעיף בשיעור שלא יעלה על 10% יהיו בסמכות ועדת הכספים. שינויים מעבר לכך יובאו לאשור ועד העמותה.
 6.  העמותה תנהל פנקסי חשבונות שישקפו בשלמות ובנאמנות את עסקאותיה ואת מצבה הכספי.
 7. הועד יכין לקראת כל אסיפה כללית רגילה דוחות כספיים של הכנסות העמותה
 8. והוצאותיה, ולאחר מכן לתקופה שלאחר הדין וחשבון הכספי הקודם.
 9. הכנסות העמותה ישמשו לקידום מטרותיה בלבד ושום חלק מהכנסות אלו לא ישולם לחבר כלשהו מחברי העמותה, למעט תשלום עבור שירות או שירותים שנתן אותו חבר לעמותה או החזרת הוצאות שהוציא חבר בקשר עם עניני העמותה.

  שינויים בתקנון

תקנון זה לא ישונה או יתוקן אלא אם התיקונים ו/או השינויים המבוקשים אושרו בהצבעה 3/4 (שלשה רבעים) מחברי העמותה הנוכחים באסיפה מיוחדת למטרה זו ולאחר שניתנה לחברי העמותה הודעה מוקדמת של 10 ימים.

פרוק העמותה


א. על פרוק מרצון של העמותה יחולו, בשינויים המחייבים, הוראות חוק העמותות תש"מ 1998 פרק ז' סימן א.

ב. שעה שהעמותה תפורק כאמור, הרי לאחר תשלום כל חובות העמותה, יועבר כל רכושה    לבעלות מדינת  ישראל או לאותן מטרות צדקה כפי שייקבע ע"י רוב החברים הנוכחים באסיפה הכללית בה יוחלט על פירוק העמותה.

הודעות לחברים

א. הזמנה, דרישה, התראה והודעה אחרת של העמותה לחבר יינתנו לו בכתב שיימסר לו ביד או ישלח  בדואר רגיל אל מענו הרשום בפנקס החברים: לפי בקשת החבר בכתב תשנה העמותה את מענו הרשום  בפנקס החברים.

ב. הודעה לכל חבר בעמותה תשלח באמצעות הדואר במכתב רגיל לפי הכתובת האחרונה של החבר אצל העמותה או בכל דרך אחרת שיחליט הועד. הודעה על מסמך שנשלח בדואר יראוה כאילו נמסרה לתעודתו תוך 48 שעות מיום שהמכתב המכיל את ההודעה הושם בדואר.
ב. חבר שאין לו כתובת רשומה בישראל או אשר לא המציא כתובת כזאת, לא יהא זכאי לקבל הודעה על אספות כלליות.

 התקנון שונה והותאם למטרות העמותה באסיפה הכללית בתאריך 21/5/2017

חיפוש מידע

חללים שמועד נפילתם היום

כניסת חברים