[temp]
ינואר
פבר.
מרץ
אפר.
מאי
יוני
יולי
אוג.
ספט.
אוקבר
נוב.
דצמ.
הזנת אירוע חדש חיפוש בטיימליין התאריכים המסומנים בכתום כוללים אירועים

ינואר 1985- תמונת מערך האחזקה בחיל החימוש

@alt@

בשנת 1985 ניצב חיל החימוש במלוא הדרו כחיל הגדול ביותר בחילות היבשה. שהיית צה"ל בלבנון טמנה בחובה פעילות שוטפת של חטיבות לוחמות שנזקקו באופן צמוד לתמיכה של מערך אחזקה מודרני, מתקדם ומיומן והביאה להקמתן של שתי יחידות חימוש מרחביות בתוך לבנון )יחש"ם מזרחי ויחש"ם מערבי(.

את שלושת היחש"מים העורפיים )יחש"ם שמשון, יחש"ם נתן, יחש"ם גוליס( גיבו היחש"מים הקדמיים )יחש"ם חיון, יחש"ם בית אל, יחש"ם צנובר( זאת בנוסף לעשרות סדנאות שנפרסו ברחבי הארץ לצורך מתן מענה חימושי הולם. מפקדת חיל החימוש פיקדה על המערך ההנדסי והטכני כאחד, ובנוסף למחלקות הטכניות הרבות, שעסקו בתחום הפיתוח )מחלקת מע"ם, מנ"ש, רפ"ט, יחנ"ס(, היו במפקדת החיל שני אלופי משנה )רמ"ח ארגון ורמ"ח כ"א( שסייעו בידי קחש"ר לתכלל את מערך האחזקה בדרג הנפרס על כל היבטיו ונגזרותיו.

קצין החימוש הראשי הוגדר כמהנדס הראשי בצה"ל והוכפף ישירות לרמטכ"ל כקצין מטה בפורום המטה הכללי. אל"ם שניידר יעקב ששימש כראש ענף תורה,  מספר "בשנת 1985 היה חיל החימוש ללא ספק החיל הגדול והמורכב ביותר מבין חילות היבשה.

על אף היותו של קחש"ר מהנדס, הרי שתחומי אחריותו היו רבים ומגוונים וכללו פעילות נרחבת בתחום האחזקה והתיקונים, מחד גיסא, ופעילות רבה בתחום ההנדסי מאידך גיסא. על אף כפיפותו של קחש"ר ישירות לראש המטה הכללי", מספר שניידר, "לא היה ממשק עבודה יום יומי ביניהם ורוב יחסי העבודה של קחש"ר היו מול ראש אג"א וסגן הרמטכ"ל. אך יחד עם זאת, עצם ההבנה והידיעה של אנשי החיל שהכפיפות הפיקודית הינה מול ראש המטה הכללי, הגבירה את התודעה בקרב כלל אוכלוסיית המפקדים בחיל החימוש בנושא חשיבותו, ייחודו ומעמדו של מערך האחזקה בעיתות שלום ומלחמה"

 

לקריאת הכתבה בפורמט PDF יש ללחוץ על הקישור: /himush.co.il/originals/01 - תמונת מצב מערך האחזקה.pdf

חיפוש מידע

חללים שמועד נפילתם היום

כניסת חברים

חברים online